Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
15030 Praha
,
http://www.homolka.cz

Obor: 
Psycholog