REHACENTRUM Praha s.r.o.
Sinkulova 39/679
14700 Praha 4
241430770

Obor: 
Rehabilitace